Kontakt z nami

(+48) 41 246 00 46

Wyślij do nas wiadomość e-mail!

Dane kontaktowe:

Wiadomość:

Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Zamknij to okno.

Wariant I

Suma gwarancyjna 20 000 PLN

20 PLN / msc

 • OC deliktowa
 • OC kontraktowa
 • Rażące niedbalstwo
 • Teren RP
 •  
 • Franszyza wykupiona

Wariant II

Suma gwarancyjna 50 000 PLN

30 PLN / msc

 • OC deliktowa
 • OC kontraktowa
 • Rażące niedbalstwo
 • Teren RP
 •  
 • Franszyza wykupiona

Wariant III

Suma gwarancyjna 100 000 PLN

80 PLN / msc

 • OC deliktowa
 • OC kontraktowa
 • Rażące niedbalstwo
 • Teren RP
 •  
 • Franszyza wykupiona

Wariant IV

Suma gwarancyjna 20 000 EUR

110 PLN / msc

 • OC deliktowa
 • OC kontraktowa
 • Rażące niedbalstwo
 • Teren RP
 • Kraje EU
 • Franszyza wykupiona

Dane do ubezpieczenia

Uzupełnij niezbędne dane do zawarcia polisy ubezpieczeniowej!

Dane kontaktowe:

Pole wymagane

Dane ubezpieczającego:

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Dane miejsca praktyk:

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Dane o rodzaju praktyk i długości trwania ubezpieczenia:

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

*1. Niniejszym oświadczam, że zawarte we wniosku/ polisie informacje są zgodne z prawdą i podane zostały według najlepszej wiedzy.
*2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności.
*3. Oświadczam, że treść niniejszej umowy jest mi znana i zrozumiała oraz, że umowa ta została zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia „Biznes Pro Plus” zatwierdzonych uchwałą nr 01/08/12/2015 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 08 grudnia 2015 r., które otrzymałem przed jej zawarciem.
*4. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach i prawach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.), a w szczególności o poniższym:
a) Administratorem moich danych osobowych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-668), ul. Noakowskiego 22,
b) obowiązek podania danych zawartych we wniosku / polisie, niezbędnych do oceny ryzyka, wynika z art. 24 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej Dz.U. z 2013 r., poz. 950, tekst jednolity z późn. zm.),
c) mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem.
*5. wyrażam zgodę na odpłatne występowanie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, za pośrednictwem lekarza upoważnionego przez InterRisk TU S.A. VIG, o przekazanie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w zakresie określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. informacji o zniżkach, promocjach, konkursach z nagrodami i innych materiałów promocyjnych na podany przeze mnie adres e-mail.
*7. W związku z zawieraną umową ubezpieczenia i korzystaniem z Serwisu wyrażam zgodę na komunikowanie się z INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Warszawska 21/12, 25-512 Kielce – w rozumieniu Regulaminu Serwisu Agentem InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Zgody oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Dane firmowe

INS Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Warszawska 21/12
25-512 Kielce

NIP 657-23-64-769, REGON 291213760

KRS 0000500651

Dane kontaktowe

Adres e-mail:
biuro@insgroup.pl

Facebook: Zobacz nas!

tel. (+48) 41 246 00 46

fax. (+48) 41 343 10 92

Godziny pracy 8:00 - 16:00